Tin khác
Tin khác
Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
19/03/2020 
 

Ngày 17/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định

số 340/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp, nội dung Quyết định quy định rõ:

          - Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng nội dung tiến độ, đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Kim Tiên