CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Pháp luật Công đoàn 
01/01/2017 
 

Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và  đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như sau:

Xem toàn văn hướng dẫn này

CHỈ THỊ SỐ 60/CT NGÀY 24–2–1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Về thi hành Nghị định 133/HĐBT hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn