CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Pháp luật Công đoàn 
01/01/2017 
 

Hướng dẫn Số: 187/HD-TLĐ ngày 16 tháng 02 năm 2011 về Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và  đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như sau:

Xem toàn văn hướng dẫn này