Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ IN ẤN BAO BÌ NHỰA TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM 
10/12/2019 
 

Dự án Nhà máy sản xuất và in ấn bao bì nhựa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm cho Công ty TNHH MTV Nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng, quy mô sản phẩm gần 2.900 tấn nhựa/năm với các loại hình sản phẩm như túi HDPE/PE, ly nhựa PP/PET và in ấn trên sản phẩm,…

Ngày 29/10/2019, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Với loại hình sản xuất của dự án thì nguồn thải được đánh giá chủ yếu là tiếng ồn và hơi CnHm ngành nhựa, theo nội dung của báo cáo thì dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. Sau khi áp dụng biện pháp giảm thiểu, chất lượng không khí, tiếng ồn đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh đó, các nguồn chất thải khác như chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động phải được tổ chức thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Với các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án là cơ sở để Doanh nghiệp nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường và để cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn thực hiện việc giám sát xuyên suốt dự án trong quá trình hoạt động.

HNL