Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Nghị quyết phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
27/12/2019 
 

Ngày 16/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND  về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết gồm có 2 Điều, được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019.

- Tiêu chí thu hồi đất: danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cụ thể: các dự án đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại.

- Tổng danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh làm 293 công trình/4771,3 ha, trong đó: 155 công trình, dự án/3.440,88ha chuyển tiếp từ năm 2019 sang thực hiện trong năm 2020; đăng ký mới năm 2020 là 19 công trình/235,2ha.

QN