Văn bản mới cần biết
Văn bản mới cần biết
Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh 
01/01/2017 
 
Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch mà các nội dung của Giấy phép quy hoạch đã được thể hiện ngay trong nội dung kết quả giải quyết thủ tục chấp thuận đầu tư là nhiệm vụ Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chỉnh phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định bãi bỏ thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; thay thế thủ tục thẩm tra, cấp GCN đầu tư trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án trên đất thuộc quyền sử dụng của nhà đầu tư bằng thủ tục đăng ký đầu tư với nội dung đăng ký đơn giản, chỉ bao gồm các thông tin về dự án đầu tư và lồng ghép các nội dung xét duyệt của các thủ tục đăng ký đầu tư và thẩm tra, cấp GCN đầu tư vào các nội dung xét duyệt của thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thành 01 TTHC thống nhất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Đối với các quy định về TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất còn lại, Chính phủ cũng quyết định thực hiện đơn giản hóa nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ TTHC cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế... Cụ thể: Không yêu cầu thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; không tổ chức thành nhiều đoàn kiểm tra nghiệm thu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có liên quan đến việc xác nhận, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của nhiều cơ quan quản lý Nhà nước khác nhau; lồng ghép các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu)...

Đặc biệt, nhằm giảm bớt thời gian thực hiện cho nhà đầu tư, Chính phủ cũng cho phép các nhà đầu tư thực hiện song song nhiều TTHC; đồng thời, chuyển nghĩa vụ thực hiện trích đo địa chính hoặc nộp trích lục bản đồ địa chính khu đất trong quá trình thực hiện dự án đầu tư từ nhà đầu tư cho các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. (Download)

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.