Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX,tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động 
01/01/2017