Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2019/TT-BKHĐT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
10/12/2019 
 

Ngày 29/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung của Thông tư chủ yếu tập trung vào sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Thông tư số 04/2008/TT-BKHĐT ngày 09/7/2008; Thông tư số 09/2009/TT-BKHĐT ngày 30/10/2009; Thông tư số 07/2010/TT-BKHĐT ngày 30/3/2010; Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014; Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014; Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014; Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016; Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017;  Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018; Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019; Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019; Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018.

Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 và Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ.

Dựa trên nền tảng của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Thông tư quy định về hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm quản lý và khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ của Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đáp ứng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, tiến tới thực hiện báo cáo điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2019. Các chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ.

TH