Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Mục tiêu chất lượng 
15/08/2014 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2014 

 

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Quyết định số 719/ QĐ-TTg ngày 07/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 282/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu  công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3295 ngày 13/6/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của cơ quan giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2009/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ Tướng Chính phủ quy định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN – ISO 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/BQLCKCN-VP ngày 01/10/2009 của Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Chính sách chất lượng;

Căn cứ yêu cầu tại Mục 5 của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

Xét đề nghị của Đại diện Lãnh đạo về chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay công bố Mục tiêu chất lượng năm 2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) để triển khai các cam kết ở Chính sách chất lượng như sau:

1. Kiểm soát 100% các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý, đảm bảo cho việc thực thi chính sách pháp luật.

2. 100% cán bộ, công chức cam kết thực hiện đúng các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được ban hành tại Ban quản lý các khu công nghiệp.

3. 100% hồ sơ giải quyết các công việc của cơ quan theo các thủ tục hành chính không có sai lỗi về tính pháp lý và thể thức sau khi đã chuyển giao kết quả cho khách hàng. 

4. Thực hiện 98%  hồ sơ được giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định pháp luật

5. Tất cả các cán bộ nghiệp vụ nắm rõ các văn bản pháp luật liên quan đến tất cả các lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý.

6. Thường xuyên kiểm tra, hiểu chỉnh hệ thống mạng LAN, cập nhật và hiệu chỉnh thường xuyên phần mềm quản lý công việc đảm bảo phù hợp với hoạt động quản lý tại Ban Quản lý.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý có trách nhiệm:

          - Căn cứ Mục tiêu chất lượng của Ban Quản lý để thiết lập Mục tiêu chất lượng và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị.

          - Định kỳ hàng năm, hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Lãnh đạo Ban Quản lý phải tiến hành đánh giá, lập báo cáo tiến độ thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị đến Đại diện lãnh đạo về chất lượng để tổng hợp chung trong toàn Ban Quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2013.

Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Tổ Thư ký chất lượng, các cán bộ-công chức thuộc Ban Quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)


 

Trương Thị Liễu