Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2019 
16/09/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2019

Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019


Thứ hai

 16/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

17/9/2019

Sáng

Tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ tư

18/9/2019

Sáng

Tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ năm

19/9/2019

Sáng

Tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ sáu

20/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 08h00: Tham dự Hội nghị sơ kết 10 năm nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Tham gia Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn