Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2019 
09/09/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2019

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019


Thứ hai

 09/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

10/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

11/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

12/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

14 giờ00: Tham dự họp tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu

13/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

14h00: Tham dự Họp Lấy ý kiến thời điểm áp dụng giá dịch vụ thoát nước KCN Thành Hải

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn