Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2020 
13/07/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2020

Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020


Thứ hai ngày

13/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày

14/7/2020

Sáng

Tham Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

 

Đ/c Sơn

Chiều

Tham Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

 

Đ/c Sơn

Thứ tư

ngày 15/7/2020

Sáng

Tham Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

 

Đ/c Sơn

Chiều

Tham Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

 

Đ/c Sơn

Thứ năm

ngày 16/7/2020

Sáng

Tham Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

 

Đ/c Sơn

Chiều

Tham Dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

 

Đ/c Sơn

Thứ sáu ngày

17/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo