Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2020 
02/03/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2020

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020


Thứ hai ngày

02/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày

03/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Họp Xây dựng chính quyền điện tử

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

14h00: Tham dự Họp Giao ban thường kỳ tháng 02

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ tư

ngày 04/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 05/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

06/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo