Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Kết quả đánh giá hoạt động công đoàn năm 2019 
10/12/2019 
 

Căn cứ theo Hướng dẫn số 17/HD-CĐCKCN ngày  04  tháng10  năm 2019 của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn về Đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Ngày 23/10/2019, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp chấm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019. Kết quả như sau:

1. Đánh giá xếp loại

Tổng số đoàn viên công đoàn: 24

Số đoàn viên công đoàn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 21

Số đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ: 03

Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02/03

Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ: 01/03

Tập thể công đoàn sơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Đề xuất khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen: Công đoàn sơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen: 01 cá nhân

- Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tặng Giấy khen: 02 tổ công đoàn

- Công đoàn cơ sở khen thưởng: 05 cá nhân
HNL 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)
(04/02)