Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
19/03/2020 
 

Ngày 18/02/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 104/KH-BQLKCN về việc truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung kế hoạch đề ra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan về lợi ích, sự cần thiết của việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; Củng cố sự tự tin, ý thức tự vươn lên của phụ nữ đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu Quốc hội Khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian hoạt động truyền thông tập trung triển khai thực hiện từ tháng 02 năm 2020 đến khi kết thúc kỳ bầu cử Quốc hội Khoá XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kim Tiên