Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
04/02/2020 
 

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định đánh giá Chương trinh hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý,

          Ngày 03/02/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-BQLKCN tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp, với một số nội dung chính như sau:

          1. Mục đích

- Thực hiện theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định đánh giá Chương trinh hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm để công chức, cố gắng rèn luyện, phấn đấu; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn.

- Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan.

          3. Thời gian tổ chức đánh giá

- Thời gian chấm điểm bài viết Chương trình hành động (Dự kiến): từ ngày 16/3/2020 đến 17/3/2020;

- Thời gian trình bày và bảo vệ Chương trình hành động (Dự kiến): từ ngày 18/3/2020 đến 20/3/2020.

4. Nội dung đánh giá Chương trình hành động

Hội đồng đánh giá thực hiện đánh giá Chương trình hành động qua 04 nội dung:

a) Nội dung bài viết Chương trình hành động: 20 điểm

Đánh giá chức năng, nhiệm vụ của vị trí chức danh cần xem xét bổ nhiệm (Phó phòng Nghiệp vụ). Phân tích những thuận lợi, khó khăn; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của những kết quả đạt được, của tồn tại, hạn chế; tập trung trong giai đoạn 03 năm liền kề (2017-2019).

Dự báo khả năng phát triển; phương hướng; các biện pháp, giải pháp đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của vị trí công tác, chức danh lãnh đạo quản lý dự kiến bổ nhiệm.

b) Thuyết trình và bảo vệ Chương trình hành động: 40 điểm, trong đó thuyết trình 10 điểm, bảo vệ chương trình hành động 30 điểm.

- Thuyết trình Chương trình hành động, giải đáp các câu hỏi do các thành viên Hội đồng xét tuyển nêu; thành viên Hội đồng xét tuyển chấm điểm phần thuyết trình của từng ứng viên (về một số kỹ năng chuyên môn, chuyên ngành, công tác lãnh đạo, quản lý vị trí chức danh cần bổ nhiệm);

- Thời gian trình bày Chương trình hành động tối đa 20 phút, nếu vượt quá 20 phút thì có thể xem xét trừ điểm. Các thành viên Hội đồng xét tuyển đặt 03 câu hỏi chất vấn liên quan đến Chương trình hành động; ứng viên trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 05 phút. Tổng thời gian đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi không quá 30 phút đối với mỗi ứng viên.

c) Trả lời câu hỏi về chủ trương, chính sách, pháp luật: 30 điểm

Hội đồng đặt 03 câu hỏi về các nội dung chủ trương, đường lối của Đảng; Luật Cán bộ, công chức; Luật, các Nghị định, thông tư; văn bản của tỉnh và kỹ năng điều hành; ứng viên trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 05 phút. Tổng thời gian đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi không quá 30 phút đối với mỗi ứng viên.

d) Trả lời câu hỏi xử lý tình huống: 10 điểm

Giải quyết tình huống do Hội đồng đánh giá đưa ra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Phó phòng Nghiệp vụ

Thời gian trả lời không quá 30 phút, đảm bảo các nội dung:

- Nhận định, phân tích tình huống;

- Đánh giá rủi ro, cơ hội và thách thức;

- Đưa ra giải pháp phù hợp.

5. Đối tượng tham gia

a) Công chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp đang hưởng phụ cấp chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên; Công chức được phê duyệt trong quy hoạch chức danh Phó phòng Nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản này được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; đang bị ốm đau và đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển vì lý do chủ quan thì Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

b) Công chức không có trong quy hoạch của chức danh Phó phòng Nghiệp vụ và tương đương, nhưng được Ban Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét, đề cử tham gia dự tuyển.

6. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng tham gia dự tuyển

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống:

+ Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

+ Có trình độ lý luận về chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

+ Gương mẫu về đạo đức, lối sống; có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cục bộ bản vị; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể; công tâm và khách quan trong công tác; tôn trọng đồng nghiệp;

+ Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

- Năng lực, kinh nghiệm công tác:

+ Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;

+ Có khả năng điều hành, khả năng tập hợp, đoàn kết phát huy trí tuệ, tổ chức để công chức trong tổ chức, đơn vị thực hiện và phối hợp trong công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Có khả năng tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với ngành, lĩnh vực phân công phụ trách; thành thạo việc xây dựng phương án, Chương trình hành độngvà nắm rõ quy trình, thủ tục trong lĩnh vực được phân công.

- Hiểu biết:

+ Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác phụ trách và các lĩnh vực khác có liên quan;

+ Nắm vững các văn bản về lĩnh vực chuyên môn của cơ quan công tác;

+ Hiểu biết về nghiệp vụ quản lý thuộc lĩnh vực công tác;

+ Am hiểu về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước.

- Trình độ:

+ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí bổ nhiệm (Quy định tại Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí  việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh).

+ Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

+ Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

+ Ngoại ngữ - Tiếng Anh: Bậc 3 (khung 6 bậc);

+ Tin học: sử dụng tốt tin học văn phòng (Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản), biết sử dụng và khai thác mạng tin học.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

b) Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

+ Có thời gian công tác từ 03 năm trở lên trong các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ;

+ Kết quả công tác trong 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm bổ nhiệm được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

+ Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật, thời gian điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

HKC 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)