Tin khác
Tin khác
KHỐI THI ĐUA THAM MƯU KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TĐKT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 
25/06/2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-KTĐTMKT ngày 30/01/2019 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế năm 2019,

 Ngày 20/6/2019, Khối Thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và các đơn vị trong Khối: Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở giao Thông vận tải, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Công Thương -Trưởng khối tham mưu kinh tế đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2019, theo đó 06 tháng đầu năm 2019 tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến rất nhanh, phức tạp; xung đột thương mại tiếp diễn khó lường. Trong khi đó, ở trong nước, dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống; Tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; Tình hình trong kinh tế - xã hội trong tỉnh, Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 – 2020, là năm tăng tốc, bứt phá có ý nghĩa quan trong việc hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và “ Năm dân vận chính quyền”; Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP đã kịp thời quán triệt tinh thần các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 gồm 08 nhóm giải pháp chủ yếu với 169 nhiệm vụ cụ thể, chị đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Chủ động thực hiện đẩy mạnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, cùng với việc nổ lực, phấn đấu của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế đã góp phần đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Khối trong 6 tháng đầu năm 2019 đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao; đa phần các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản của các đơn vị trong Khối đều đạt và vượt so với kế hoạch; Nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của công tác thi đua và khen thưởng của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối, nhất là cán bộ lãnh đạo, luôn có sự chuyển biến tích cực, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, cùng phấn đấu thi đua, nổ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho các đơn vị trong Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đại điện Sở Nội vụ (Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh) đã ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và đề nghị toàn Khối tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

HKC