Hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008(18/02/2011)

Để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống quản lý nhà nước, khắc phục những thiếu sót, nhược điểm trong dịch vụ hành chính từ trước đến nay như: Thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và với khách hàng không mật thiết; phát triển chậm các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực; sự điều chỉnh, cải tiến công việc chưa kịp thời… Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính có những lợi ích đáng kể