Góp ý văn bản pháp luật
Góp ý văn bản pháp luật
Góp ý Đề án Kiện toàn tổ chức BQL các KCN 
12/06/2018 
 
Lấy ý kiến dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp