Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Tân Định tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm 
05/08/2019 
 

Ngày 21/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đồng ý cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Tân Định gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 247/QĐ-UBND để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bao bì tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm; diện tích 15.925m2; thời gian gia hạn 24 tháng.

          Công ty Cổ phần In và Bao bì Tân Định có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định; nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn (24 tháng). Hết thời gian gia hạn mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

          Việc Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho Công ty gia hạn tiến độ sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án, nâng cao năng lực sản xuất đóng góp vào sự phát triển tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng QLĐT