Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp 
26/02/2020 
 

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-BQLKCN ngày 03/02/2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý các khu công nghiệp,

Ngày 25/02/2020, Cấp ủy và Ban lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức họp để xét duyệt đối với các ứng viên tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ. Kết quả thống nhất thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm  chức danh Phó phòng Nghiệp vụ, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Phạm Dũng

1970

Đại học xây dựng

(kèm theo Thông báo số 130/TB-BQLKCN ngày 26/02/2020)

HKC