THỦ TỤC XÂY DỰNG
THỦ TỤC XÂY DỰNG
Danh mục và nội dung TTHC về xây dựng 
12/09/2017 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA

LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND

ngày 11 tháng 7  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

_______________________________________

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết

I

Lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật,
thiết kế bản vẽ thi công

 

1.

Thủ tục Thẩm định Thiết kế cơ sở/Thiết kế cơ sở điều chỉnh

Xem chi tiết

2.

Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công /
thiết kế kỹ thuật điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh

Xem chi tiết

II

Lĩnh vực cấp, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng

 

1.

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng

Xem chi tiết

2.

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Xem chi tiết

III

Lĩnh vực kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

 

 

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Xem chi tiết