Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân tại Ban Quản lý các khu công nghiệp 
04/09/2019 
 

Ngày 12/7/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Quyết định số 28/QĐ-BQLKCN về Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân tại cơ quan, chi tiết như sau:

          A. Danh mục thông tin công khai

Danh mục thông tin được công khai rộng rãi của Ban Quản lý các khu công nghiệp gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp

2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp;

3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề phải đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật;

4. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ban Quản lý các khu công nghiệp;

5. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp;

6. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các loại quỹ do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý;

7. Thông tin về chương trình, kế hoạch đầu tư công; tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch đầu tư công; số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án; số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

8. Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

9. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn lao động;

10. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế của cơ quan;

11. Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông được ban hành tại Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề tài khoa học;

12. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

B. Các thông tin cung cấp theo yêu cầu

Các thông tin Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện cung cấp theo yêu cầu, bao gồm:

1. Những thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nhưng thuộc trường hợp sau đây:

a) Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai;

b) Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật;

c) Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được.

2. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp, bao gồm:

a) Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

b) Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều này.

3. Thông tin liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 1 và khoản 2 Điều này.

HKC 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)