Công khai cải cách hành chính
Công khai cải cách hành chính
Danh mục công khai chế độ chính sách 
13/08/2014 
 

DANH MỤC CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

(Theo Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

 

STT

Trích yếu

Ngày ban hành

Văn bản

Ghi chú

I. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

1

Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

07/5/2007

59/2007/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

II. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1

Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

18/7/2006

170/2006/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

III. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

1

Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làmviệc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

05/7/1999

147/1999/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

IV. Chế độ sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động

1

Bộ luật lao động

18/6/2012

10/2012/QH13

 

2

Luật BHXH 2006

29/6/2006

71/2006/QH11

 

3

Luật bảo hiểm y tế

14/11/2008

25/2008/QH12

 

 

 

 

 

 

V. Các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức (trừ các chế độ, chính sách thuộc danh mục bí mật nhà nước)

1

Luật cán bộ, công chức

13/11/2008

22/2008/QH12

 

2

Luật viên chức

15/11/2010

58/2010/QH12

 

3

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

27/4/2010

46/2010/NĐ-CP

 

4

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

05/3/2010

18/2010/NĐ-CP

 

5

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

25/5/2007

02/2007/TT-BNV

 

6

Thông tư hướng dn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

31/7/2013

08/2013/TT-BNV

 

7

Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

09/11/2010

2095/2010/QĐ-UBND