Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Danh mục Văn bản lĩnh vực Đầu tư 
01/01/2017 
 

Danh mục văn bản pháp luật  

Về chức năng nhiệm vụ Ban quản lý  

 

Loại VB

Số, ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Hiệu lực


VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
 

Chỉ thị

07/CT-TTg

02/03/2012

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Download)

02/03/2012

Nghị định 164/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (Download) 01/01/2014

Nghị định

29/2008/NĐ-CP

14/3/2008

Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (Download)

 

10/4/2008

 

         

Quyết định

671/QĐ-TTg

7/6/2012

 

Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27/2/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triền các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (Download)

7/06/2012

Quyết định

1222/QĐ-TTg

22/07/2011

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Ninh Thuận đến năm 2020 (Download)

 

VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG  

Chỉ thị

18/2012/CT-UBND

20/06/2012

về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Download)

30/06/2012

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND 15/7/2014 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Download) 25/7/2014

Quyết định

282/2008/QĐ-UBND

16/10/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Download)

 

26/10/2008

hết hiệu lực

Quyết định

6432/2008/QĐ-UBND

22/10/2008

Đính chính Quyết định số 282/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 (Download)

22/10/2008

hết hiệu lực

Quyết định

3849/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Thành lập KCN Phước Nam tỉnh Ninh Thuận (Download)

 

30/6/2008

Quyết định

3848/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Thành lập KCN Du Long tỉnh Ninh Thuận (Download)

 

30/6/2008

Quyết định

2451/QĐ-UBND

01/11/2011

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cà Ná, huyện Thuận Nam (Download)

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐANG ÁP DỤNG -

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 

 

Loại VB

Số, ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Hiệu lực

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 
Luật   29/11/2013  Luật đất đai (Download)  01/7/2014

Luật

59/2005/QH11

29/11/2005

 

 

Luật đầu tư (Download)

 

 

01/07/2006

 

 

 

Nghị quyết 43/NQ-CP 06/6/2014 NQ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh (Download)
 
06/6/2014
Nghi định 46/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước     
 
01/7/2014
Nghị định 43/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (Download)  01/7/2014

Nghị định

04/2013/NĐ-CP

07/01/2013

 

 

 

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (Download)

25/02/2013

Sửa đổi, bổ sung NĐ 29/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008

Nghị định

78/2007/NĐ-CP

11/5/2007

 

 

 

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Download)

19/6/2007

Hết hiệu lực

Thay thế bởi NĐ 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị định

108/2006/NĐ-CP

22/9/2006

 

 

 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (Download)

25/10/2006

Nghị định

24/2011/NĐ-CP

05/04/2011

 

 

 

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Download)

 

 

20/05/2011

Nghị định

61/2010/NĐ-CP

04/06/2010

 

 

 

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

25/07/2010

Nghị định

102/2009/NĐ-CP

06/11/2009

 

 

 

Về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

01/01/2010

Nghị định

142/2005/NĐ-CP

14/11/2005

 

 

 

Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

10/12/2005

Nghị định

121/2010/NĐ-CP

30/12/2010

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/3/2011

Nghị định

53/2007/NĐ-CP

04/04/2007

 

 

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

19/04/2007

Nghị định

113/2009/NĐ-CP

15/12/2009

 

 

 

Về giám sát và đánh giá đầu tư

01/02/2010

Thông tư

14/TT-BKH

04/06/2010

 

 

 

Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính chủ về đăng ký doanh nghiệp

20/07/2010

 

 

Thông tư

06/2011/TT-BKHĐT

06/04/2011

 

 

 

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nong thông theo NĐ 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010

22/05/2011

Thông tư

03/2008/TT-BCT

14/3/2008

 

 

 

Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/ 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển

10/4/2008

Thông tư

120/2005/TT-BTC

30/12/2005

 

 

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

20/02/2006

Quyết định

26/2012/QĐ-TTg

08/06/2012

 

 

 

Ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

25/07/2012

Quyết định

24/2008/QĐ-TTg

05/02/2008

 

 

 

Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỈnh vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đến năm 2010

29/2/2008

Quyết định

104/2007/QĐ-TTg

13/7/2007

 

 

 

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025

14/8/2007

Quyết định

623/2007/QĐ-BKH

18/6/2007

 

 

 

Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

04/8/2007

Quyết định

1088/2006/QĐ-BKH

19/10/2006

 

 

 

Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

19/10/2006

Quyết định

1107/QĐ-TTg

21/8/2006

 

 

 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

 

 

17/9/2006

Quyết định

183/2004/QĐ-TTg

19/10/2004

 

 

 

Cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

08/11/2004

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND

05/02/2008

 

 

 

Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

15/02/2008

 

 

Quyết định

138/2008/QĐ-UBND

30/5/2008

 

 

 

Ban hành quy định thuê đất thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/6/2008

 

 

Quyết định

366/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

 

 

 

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

01/01/2008

 

 

Quyết định

8508/2003/QĐ-UBND

24/6/2003

 

 

 

Quy định giá thuê đất và tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng trong CCN Thành Hải

24/6/2003

Quyết định

9840/2003/QĐ-UBND

06/8/2003

 

 

 

Quy định giá thuê đất và tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng trong CCN Tháp Chàm

06/8/2003

Quyết định

184/2009/QĐ-UBND

03/7/2009

 

 

 

Ban hành quy chế về việc xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

13/7/2009