Thủ tục đầu tư
Thủ tục đầu tư
DANH MỤC VÀ NỘI DUNG TTHC 
05/01/2018 
 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

 1
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
 Xem chi tiết

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem chi tiết

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
(đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem chi tiết

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh
(đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem chi tiết

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện
quyết định chủ trương đầu tư

Xem chi tiết

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện
quyết định chủ trương đầu tư

Xem chi tiết

7

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem chi tiết

8

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Xem chi tiết

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư
thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

Xem chi tiết

10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư
thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết

11

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Xem chi tiết

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,
chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Xem chi tiết

13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Xem chi tiết

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem chi tiết

15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem chi tiết

16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem chi tiết

17

Giãn tiến độ đầu tư

Xem chi tiết

18

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Xem chi tiết

19

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Xem chi tiết

20

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài
trong hợp đồng BCC

Xem chi tiết

21

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành
của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

Xem chi tiết

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư,
Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Xem chi tiết

23

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Xem chi tiết

24

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Xem chi tiết

25

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Xem chi tiết

26

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Xem chi tiết

 
Tin đã đưa