Cơ cấu tổ chức 
Cơ cấu tổ chức 

                        CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

         
1. Ban lãnh đạo:
Gồm Trưởng Ban và 02 (hai) Phó Trưởng ban.
a) Trưởng ban là người đứng đầu Ban Quản lý, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp; phối hợp với người đứng đầu các Sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý;
b) Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban Quản lý;

2. Bộ máy giúp việc:
a) Văn phòng Ban Quản lý;
b) Phòng Nghiệp vụ;

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý:
Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư.