Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Chính sách chất lượng 
01/07/2017 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13  /QĐ-BQLCKCN  ngày 01/10/2009)

 Nỗ lực để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động tại các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận; thực hiện quản lý đầu tư và phát triển các khu công nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển kinh tế-xã hội.        

Lãnh đạo và toàn thể Cán bộ công chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh thuận cam kết sẽ thiết lập, duy trì việc thực hiện và chú trọng cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN - ISO 9001 nhằm:

1. Giải quyết công việc kịp thời, nhanh chóng, công khai và minh bạch; chất lượng giải quyết công việc đúng quy định pháp luật.

2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các bộ phận trực thuộc và với các bên liên quan bên ngoài, phù hợp với yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”.

3. Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cán bộ-công chức có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo cho hoạt động quản lý của Ban Quản lý.

5. Thường xuyên nâng cao hiệu lực, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý của Ban Quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008   

                                                                                       KT.TRƯỞNG BAN

                    PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                      TRƯƠNG THỊ LIỄU