Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Các văn bản về lĩnh vực lao động 
01/01/2017 
 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐANG ÁP DỤNG

TRONG LAO ĐỘNG

 

Loại VB

Số, ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Hiệu lực

I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

A. LUẬT

1

Luật

25/2008/QH

14/11/2008

Luật Bảo hiểm Y Tế (xem toàn văn)

 

2

Luật

84/2007/QH11

02/04/2007

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động(xem toàn văn)

 

3

Luật

72/2006/QH11

29/11/2006

Luật người Việt Nam lao động Nước ngoài theo hợp đồng (xem toàn văn)

 

4

Luật

74/2006/QH11

29/11/2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động(xem toàn văn

 

5

Luật

71/2006/QH11

12/07/2006

Luật Bảo hiểm Xã hội(xem toàn văn)

 

6

Luật

35/2002-QH10

02/04/2002

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động(xem toàn văn)

 

7

Luật

09/1998/QH10

02/12/1998

Luật khiếu nại, tố cáo (xem toàn văn)

 

8

Luật

35/L-CTN

05/07/1994

Bộ luật Lao Động (xem toàn văn)

 

B. NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định

127/2008/NĐ-CP

12/12/2008

Nghị định về bảo hiểm thất nghiệp (xem toàn văn)

 

2

Nghị định

111/2008/NĐ-CP

10/10/2008

Nghị định của CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt nam làm việc cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài , tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam .(xem toàn văn)

 

3

Nghị định

34/2008/NĐ-CP

25/3/2008

Nghị định về quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (xem toàn văn)

 

4

Nghị định

29 /2008/NĐ-CP

14/3/2008

Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (xem toàn văn)

 

5

Nghị định

12/2008/NĐ-CP

30/01/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động (xem toàn văn)

 

6

Nghị định

11/2008/NĐ-CP

30/01/2008

Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động(xem toàn văn)

 

7

Nghị định

133/2007/NĐ-CP

08/08/2007

Quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ về giải quyết tranh chấp lao động (xem toàn văn)

 

8

Nghị định

152/2006/NĐ-CP

22/12/2006

Nghị định Hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã Hội bắt buộc.(xem toàn văn)

 

9

Nghị định

4/2005/NĐ-CP

11/01/2005

Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động(xem toàn văn)

 

10

Nghị định

44/2003/NĐ-CP

9/5/2003

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.(xem toàn văn)

 

11

Nghị định

33/2003/NĐ-CP

02/04/2003

Nghị định của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (xem toàn văn)

 

12

Nghị định

114/2002/NĐ-CP

31/12/2002

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.(xem toàn văn)

 

13

Nghị định

110/2002/NĐ-CP

27/12/2002

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của CP quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về ATVSLĐ.(xem toàn văn)

 

14

Nghị định

93/2002/NĐ-CP

11/11/2002

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể.(xem toàn văn)

 

15

Nghị định

06/NĐ-CP

20/1/1995

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn vệ sinh lao động (xem toàn văn)

 

16

Nghị định

196/NĐ-CP

31/12/1994

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể (xem toàn văn)

 

17

Nghị định

195/NĐ-CP

31/12/1994

Nghị định quy định và hướng dẫn chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (xem toàn văn)

 

C.THÔNG TƯ

1

Thông tư

13/2009/TT-BLĐTBXH

6/5/2009

Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao (xem toàn văn)

 

2

Thông tư

04/2009/TT-BLĐTBXH

22/01/2009

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.(xem toàn văn)

 

3

Thông tư

08/2008/TT-B§TBXH

10/6/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (xem toàn văn)

 

4

Thông tư

06 /2008/TT-BLĐTBXH

07/5/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động (xem toàn văn)

 

5

Thông tư

28/2007/TT-BLĐTBXH

05/12/2007

Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương(xem toàn văn)

 

6

Thông tư

03/2007/TT-BLĐTBXH 

30/01/2007

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắc buộc (xem toàn văn).

 

7

Thông tư

21/2003/TT-BLĐTBXH

22/9/2003

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.(xem toàn văn)

 

8

Thông tư

19/2003/TT-BLĐTBXH

22/9/2003

Thông tư về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính Phủ.(xem toàn văn)

 

9

Thông tư

15/2003/TT-BLĐTBXH

6/2003

Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động(xem toàn văn)

 

10

Thông tư

14/2003/TT-BLĐTBXH

30/5/2003

Thông tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định cố 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việc Nam (xem toàn văn)

 

11

Thông tư

13/2003/TT-BLĐTBXH

30/5/2003

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp (xem toàn văn)

 

12

Thông tư

12/2003/TT-BLĐTBXH

30/5/2003

Thông tư của Bộ lao động TBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sô 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2003 của CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước.(xem toàn văn)

 

13

Thông tư

10/1996/TT-BLĐTBXH

25/5/1996

Thông tư Bộ lao động thương binh xã hội về cấp sổ lao động (xem toàn văn)

 

14

Thông tư

18/1994/TT-BLĐTBXH

31/5/1994

Thông tư 18/1994/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/1994 của Bộ lao động thương binh xã hội về cấp sổ lao động .(xem toàn văn)

 

D. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

1152/2003/QĐ-BLĐTBXH

18/9/2003

Quyết định của BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc năng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm.(xem toàn văn)

 

2

Quyết định

1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

26/12/2000

Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.(xem toàn văn)

 

3

Quyết định

1629/QĐ-BLĐTBXH

26/12/1996

Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (xem toàn văn)

 

4

Quyết định

915/QĐ-BLĐTBXH

30/7/1996

Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.(xem toàn văn)

 

5

Quyết định

1453/LĐTBXH-QĐ

13/10/1995

Quyết định của BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc năng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm (xem toàn văn)

 


21-02-2011