Công khai cải cách hành chính
Công khai cải cách hành chính
Các văn bản chỉ đạo về CCHC 
13/08/2014 
 

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

 

STT

Trích yếu

Ngày ban hành

Văn bản

1

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

22/5/2013

07/CT-TTg  

2

Về việc đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoan 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh ninh thuận

12/7/2013

20/CT-UBND

3

Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

12/11/2012

33/CT-UBND

4

Về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục liên quan đến thành lập daonh nghiệp, dự án đầu tư của các thành phần kinh tế

08/10/2013

4726/UBND-NC

5

Về việc phân công thực hiện chỉ số CCHC của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

08/10/2013

4727/UBND-NC

6

V vic công khai chế đ, chính sách liên quan đến phương tin, điu kin làm vic, chế đ đãi ng ca Đảng, nhà nưc đi vi cán b, công chc, viên chc

15/01/2014

05/2014/QĐ-TTg