CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2022 
14/12/2017 
 

Ngày 26/10/2017, Công đoàn các khu công nghiệp đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-CĐCKCN về việc công nhận kết quả bầu cử BCH công đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

          Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các Ông, Bà sau:

          1. Ông Hoàng Ngọc Lợi : Chủ tịch

          2. Bà Phạm Thị Minh : Phó Chủ tịch

          3. Ông Phạm Dũng : Ủy viên BCH.

 

          Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu; được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng; thực hiện quyền, trách nhiệm được quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

HKC