Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch 
25/06/2019 
 

Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Thông tư gồm có 3 Chương, 12 Điều và 14 Phụ lục đính kèm. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.    

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, thông tư này bãi bỏ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu. 

Tiến Khoa-QHXD