Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai thực hiện Công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 62-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
04/02/2020 
 

Ngày 06/01/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 04/KH-BQLKCN về việc thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nội dung của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các khu công nghiệp đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng vặt theo tinh thần của các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; chú trọng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tham nhũng vặt theo quy định pháp luật;Kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiến tới chấm dứt tình trạng “Tham nhũng vặt”.

Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các phòng,ban trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy phải được tiến hành nghiêm túc và thường xuyên. Đồng thời,  phải gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kim Tiên 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)
(04/02)