Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Ban Quản lý các khu công nghiệp Triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 
19/03/2020 
 

Ngày 11/3/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số     174/KH-BQLKCN về việc triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020.

Nội dung của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình.

Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các hoạt động về bình đẳng giới phải thật sự thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình của cơ quan và nhằm thực hiện các mục tiêu Chiếc lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Chú trọng các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức phong phú đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể  và phù hợp với trình độ, văn hóa từng địa phương. Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin,  bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông.

Kim Tiên 
Tin đã đưa