Các phòng ban chuyên môn 
Các phòng ban chuyên môn 

 

I

Phòng Thanh tra

1

Nguyễn Văn Toàn

12.10.1962

Chánh Thanh tra

068.3826792

0908650444

nguyenvantoan@ninhthuan.gov.vn

2

Đinh Xuân Út


12.11.1972

Phó Chánh Thanh tra

068.3825118

0909656001

dinhxuanut@ninhthuan.gov.vn

3

Huỳnh Thị Xuân Ngư

08.5.1970

Văn thư – Thủ quỹ

068.3825118

0948648317

huynhthixuanngu@ninhthuan.gov.vn

4

Phan Thị Thanh Thúy

1989

Kế toán

068.3825118

01298912979

phanthithanhthuy@ninhthuan.gov.vn

5

Trương Tiến Dũng

16.3.1966

Nhân viên Lái xe

068.3825118

0913163146

 

6

Phan Nhật Mỹ Linh

10.11.1989

Chuyên viên

068.3825118

0949964852

phannhatmylinh@ninhthuan.gov.vn

7

Hoàng Hiên

23.5.1955

Bảo vệ

068.2212333

01689583957

 

II

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

1

Bùi Văn Lịch

09.8.1964

Trưởng phòng

068.3833261

0917152338

buivanlich@ninhthuan.gov.vn

2

Dương Văn Cơ

01.12.1968

Phó Trưởng phòng

068.3833261

0919837205

duongvanco@ninhthuan.gov.vn

3

Trượng Thị Ái

02.5.1982

Chuyên viên

068.3833261

01254647229

truongthiai@ninhthuan.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch – Chính sách

1

Thập Văn Trương

17.3.1967 Phó Trưởng phòng phụ trách

068.3883133

0943954339

thapvantruong@ninhthuan.gov.vn

2

Châu Bình Nhưỡng 26.11.1972 Chuyên viên 068.3883133
0833147407
chaubinhnhuong@ninhthuan.gov.vn

3

Phan Thị Như Thủy

17.8.1974

Chuyên viên

068.3883133

0985787477

phanthinhuthuy@ninhthuan.gov.vn