Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Triển khai thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 
31/07/2020 
 
       Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2729/UBND-VXNV triển khai thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.


  **** Chi tiết:       CVUB2729_signed.pdf

Phòng Thanh tra