Tin trong ngành

Đoàn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Nam.(20/12/2019)

       Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2018; Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019.

Làm việc với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn(22/05/2019)

        Thc hiện nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016- 2020,Uỷ ban Dân tộc giao cho Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”.

Khai giảng lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019(10/05/2019)

        Thực hiện Kế hoạch số 640 /KH - UBND ngày 22 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận, về việc Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019.