Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới phát sinh. 
29/07/2020 
 

   **** Chi tiết:       TBVP222_signed.pdfPhòng Thanh tra