Tin trong ngành
Tin trong ngành
Thông báo danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt chuẩn nông thôn mới để thực hiện các chính sách cho vay tín dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
23/01/2019 
 
     Ban Dân tộc thông báo danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới để thực hiện các chính sách theo quy định.

     *** Danh sách chi tiết:    29_signed.PDF


Phòng Kế hoạch-Chính sách