Tin trong ngành
Tin trong ngành
Quyết định về việc thay thế bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. 
27/12/2019 
 
      Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.
      Theo đó, số lượng cụ thể Người có uy tín được thay thế, bổ sung và công nhận trong năm 2020:
     - Huyện Bác Ái: 3 người.
     - Huyện Thuận Bắc: 4 người.
     - Huyện Ninh Sơn: 6 người.
     - Huyện Thuận Nam: 1 người.
     - Huyện Ninh Phước: 3 người.

**** Nội dung cụ thể:        QDCT 2053_signed.pdfPhòng Tuyên truyền và Địa bàn