Tin trong ngành
Tin trong ngành
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Ban Dân tộc. 
06/09/2021 
 

     Ngày 06/9/2021, Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 37/QĐ-BDT về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm 8 thành viên do Bà Pi Năng Thị Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc là Trưởng Ban Chỉ đạo.

       * Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

       1. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan; kịp thời báo cáo, đề xuất để lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống dịch.

     2. Trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo:

     a) Trưởng ban chịu trách nhiệm đầu mối phân công, điều phối hoạt động Ban Chỉ đạo và Quyết định thành lập Tổ an toàn Covid của đơn vị.

     b) Phó ban giúp Trưởng ban thường xuyên cập nhật và báo cáo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan.

     c) Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm nắm tình hình và chủ động báo cáo tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách để Ban Chỉ đạo tổng hợp, tham mưu.

    d) Thư ký có trách nhiệm tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo về Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh; Sở Y tế-Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; tham mưu văn bản triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp Nhân viên Bảo vệ cơ quan kiểm soát khách đi/đến trụ sở.


      Thông tin chi tiết:    Quyết định thành lập Ban Chỉ đao Phòng chống COVID-19.PDF
Văn phòng