Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận. 
10/07/2020 
 

   **** Chi tiết:        02.QĐ.BS_signed.PDFPhòng Thanh tra