Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định phê duyệt cấp độ và phương án an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống mạng nội bộ Ban Dân tộc 
20/08/2020 
 
    
      Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 60/QĐ-STTTT về phê duyệt cấp độ và phương án an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống mạng nội bộ Ban Dân tộc.

   **** Nội dung chi tiết:         Phê duyệt cấp độ ATTT_signed.pdfPhòng Thanh tra