Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
22/10/2020 
 
    Ngày 22/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    Quy định gồm 04 Chương, 17 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2020.

  **** Nội dung chi tiết:      QDQP42_signed.pdfPhòng Thanh tra