Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận. 
02/11/2020 
 
        Ngày 29/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận.
         Quy chế gồm 04 Chương, 12 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2020.

  **** Nội dung chi tiết:  
    QDUB 44.2020_signed.pdf


Phòng Thanh tra