Tin trong ngành
Tin trong ngành
Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19. 
06/09/2021 
 

     Ngày 06/9/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 665/KH-BDT về phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị.

     1. Mục tiêu chung:

     Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép, hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị.

     2. Mục tiêu cụ thể:

     - Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, vừa đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

    - Toàn thể công chức và người lao động chấp hành đảm bảo, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 của cơ quan.   ***** Xem chi tiết:        KH.665_signed.PDF
Văn phòng