Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Dừng triệt để việc tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung đông người tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 
27/03/2020 
 
      Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 958/UBND-VXNV về việc dừng triệt để việc tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung đông người tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 
      Theo đó, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
      Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.


*** Nội dung chi tiết:        CVUB958_signed.pdf
Phòng Thanh tra