Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Thông tư 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc; Ngày 22/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3921/KH-UBND về thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Văn bản pháp quy mới nhất
Liên kết website