Danh bạ điện thoại 
Danh bạ điện thoại 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN DÂN TỘC TỈNH NINH THUẬN

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Lãnh đạo Ban

1

Pi Năng Thị Thuỷ

20.4.1969

Trưởng Ban

0259.3823930
0919630489

thithuy@ninhthuan.gov.vn

2

Lê Thanh Hùng
29.11.1971
Phó Trưởng Ban

0259.3920131

0918890393

lethanhhung@ninhthuan.gov.vn

3

Bá Bình Yên

10.02.1965
Phó Trưởng Ban
0917717336
bbyen@ninhthuan.gov.vn

II

Phòng Thanh tra

1

Nguyễn Văn Toàn

12.10.1962

Chánh Thanh tra

0259.3826792

0908650444

nguyenvantoan@ninhthuan.gov.vn

2

Đinh Xuân Út

12.11.1972

Phó Chánh Thanh tra

0259.3825119

0909656001

dinhxuanut@ninhthuan.gov.vn

3

Huỳnh Thị Xuân Ngư

08.5.1970

Văn thư – Thủ quỹ

0259.3825118

0948648317

huynhthixuanngu@ninhthuan.gov.vn

4

Phan Thị Thanh Thúy

18.10.1989

Kế toán

0259.3825118

01298912979

phanthithanhthuy@ninhthuan.gov.vn

5

Trương Tiến Dũng

16.3.1966

Nhân viên Lái xe

0259.3825118

0913163146

 

6

Phan Nhật Mỹ Linh

10.11.1989

Chuyên viên

0259.3825118

0949964852

phannhatmylinh@ninhthuan.gov.vn

7

Hoàng Hiên

23.5.1955

Bảo vệ

0389583957

 

III

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

1

Bùi Văn Lịch

09.8.1964

Trưởng phòng

0259.3833261

0917152338

buivanlich@ninhthuan.gov.vn

2

Dương Văn Cơ

01.12.1968


Phó Trưởng phòng

0259.3833261

0919837205

duongvanco@ninhthuan.gov.vn

3

Trượng Thị Ái

02.5.1982

Chuyên viên

0259.3833261

0854647229

truongthiai@ninhthuan.gov.vn

IV

Phòng Kế hoạch – Chính sách

1

Thập Văn Trương

17.3.1967 Phó phòng PT

0259.3883133

0943954339

thapvantruong@ninhthuan.gov.vn

2

Châu Bình Nhưỡng 26.11.1972 Chuyên viên 0259.3883133
0833147407
nhuongcb@ninhthuan.gov.vn

3

Phan Thị Như Thủy

17.8.1974

Chuyên viên

068.3883133

0985787477

phanthinhuthuy@ninhthuan.gov.vn