Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Công văn của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai các biện pháp chủ động kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
27/07/2020 
 

**** Nội dung chi tiết:       CVUB2650_signed.pdfPhòng Thanh tra